Πολιτική Επιστροφών

Πολιτική Επιστροφών:

Α. Νόμιμο Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Δικαίωμα Υπαναχώρησης: Αν συναλλάσσεστε ως καταναλωτής, μπορείτε να
υπαναχωρήσετε από τη Σύμβαση (εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου πρόκειται για κάποιο από τα προϊόντα του όρου 15.Γ κατωτέρω, όπου το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν παρέχεται) εντός 14 ημερολογιακών ημερών αναιτιολόγητα. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει μετά την παρέλευση 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος που έχετε ορίσει εσείς, διάφορο του μεταφορέα, απέκτησε τη φυσική κατοχή ή έλεγχο των προϊόντων, ή στην περίπτωση παραγγελίας με περισσότερα προϊόντα μετά την παρέλευση 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος που έχετε ορίσει εσείς, διάφορο του μεταφορέα, απέκτησε τη φυσική κατοχή ή έλεγχο του τελευταίου προϊόντος.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, μπορείτε να ενημερώσετε την Social Outkast στη διεύθυνση που αναφέρεται στον όρο 2 ή στο τηλέφωνο 211-7407421 είτε γράφοντας στην φόρμα επικοινωνίας μας, είτε αποστέλλοντας e-mail στη διεύθυνση info@socialoutkast.gr για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από αυτήν τη Σύμβαση με ρητή δήλωσή σας (π.χ. αποστέλλοντας ταχυδρομικώς μια επιστολή).

Για να υπαναχωρήσετε εμπρόθεσμα, αρκεί να στείλετε την επικοινωνία σας σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης.

*Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την πολιτική επιστροφών της Social Outkast, στην περίπτωση υπαναχώρησης του καταναλωτή που αφορά εκπτωτικά προϊόντα ή προϊόντα σε άλλου είδους προσφορά, γίνεται μόνο αλλαγή με άλλα διαθέσιμα προϊόντα και όχι επιστροφή χρημάτων. 


Αποτελέσματα Υπαναχώρησης: Αν υπαναχωρήσετε από αυτή τη Σύμβαση, θα σας επιστρέφουμε χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών από την ημέρα που ενημερωθήκαμε για την υπαναχώρηση, την αξία των προϊόντων που επιθυμείτε να επιστρέψετε, αφαιρούμενων όμως των εξόδων επιστροφής των προϊόντων στην έδρα μας (εκτός από τυχόν πρόσθετα έξοδα παράδοσης στον αρχικό τόπο παράδοσης που προκύπτουν στην περίπτωση που έχετε τυχόν επιλέξει άλλη μέθοδο παράδοσης από την βασική και λιγότερο ακριβή μέθοδο που σας προσφέρουμε εμείς). Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε με δικά σας μέσα και κόστος τα προϊόντα στην έδρα μας. Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει με την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, μπορούμε πάντως να παρακρατούμε την επιστροφή είτε μέχρι να λάβουμε όλα τα προϊόντα πίσω είτε μέχρι να λάβουμε αποδεικτικά στοιχεία ότι έχετε επιστρέφει τα προϊόντα, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο. Μπορείτε να αποστείλετε τα προϊόντα στην έδρα της εταιρίας, όπως αναφέρεται ανωτέρω, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα που μας ενημερώσατε για την υπαναχώρησή σας από τη Σύμβαση αυτή.

Θεωρείται ότι το έχετε πράξει αυτό εμπρόθεσμα αν έχετε δώσει προς αποστολή τα προϊόντα πριν παρέλθει η προθεσμία των 14 ημερών. Θα επιβαρύνεστε μόνο με τα άμεσα έξοδα επιστροφής των προϊόντων. Ευθύνεστε για κάθε απομείωση της αξίας των προϊόντων ως απόρροια τέτοιας μεταχείρισής τους που αλλοιώνει την φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργικότητά τους.

Β. Διατάξεις Σχετικές με το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Δεν μπορείτε να υπαναχωρήσετε από τη Σύμβαση όταν το αντικείμενο αυτής είναι προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για υγειονομικούς λόγους και ανοίχτηκαν μετά την παράδοση. Συγκεκριμένα, μεταξύ των αντικειμένων αυτόν περιλαμβάνονται τα εσώρουχα, τα μαγιώ και τα κοσμήματα. Το δικαίωμά σας να υπαναχωρήσετε από τη Σύμβαση ισχύει μόνο για τα προϊόντα που επιστρέφονται ακριβώς στην ίδια κατάσταση που τα παραλάβατε. Κανένα ποσό δεν θα σας επιστραφεί εάν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί ή ανοιχτεί, εάν το προϊόν δεν είναι στην ίδια κατάσταση που παραδόθηκε ή εάν έχει υποστεί ζημιά. Επομένως, πρέπει να φροντίσετε για τη δέουσα επιμέλεια των προϊόντων όσο είναι στην κατοχή σας.

Παρακαλούμε επιστρέψτε τα προϊόντα χρησιμοποιώντας ή συμπεριλαμβάνοντας την αρχική τους συσκευασία, τις οδηγίες και κάθε άλλο έγγραφο που τυχόν συνοδεύει τα προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να επιστρέφτε τα προϊόντα μαζί με την απόδειξη που παραλάβατε κατά την παράδοση τους.

Αφού εξετάσουμε λεπτομερώς το επιστρεφόμενο προϊόν, θα σας ενημερώσουμε εάν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων. Τα έξοδα αποστολής θα επιστρέφονται μόνο στην περίπτωση που ασκείτε το νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης (βλ.όρο 15.Α) εντός της νόμιμης προθεσμίας και υπό την προϋπόθεση ότι επιστρέφονται και όλα τα αγαθά από τα οποία αποτελείται το δέμα.

Η επιστροφή των χρημάτων θα καταβάλλεται το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών από την ημέρα που μας γνωστοποιήσατε την υπαναχώρηση. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, μπορούμε πάντως να παρακρατούμε την επιστροφή των χρημάτων είτε μέχρι να λάβουμε όλα τα προϊόντα πίσω είτε μέχρι να λάβουμε αποδεικτικά στοιχεία ότι έχετε επιστρέφει τα προϊόντα, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο. Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται πάντα με την ίδια μέθοδο που έγινε και η πληρωμή κατά την αγορά σας.

Είστε υπεύθυνοι για τα έξοδα και τον κίνδυνο της επιστροφής των προϊόντων σε εμάς, όπως περιγράφεται ανωτέρω. Συνίσταται, σε κάθε περίπτωση, η αποστολή των προϊόντων να γίνεται σε κατάλληλη συσκευασία και όχι σε φάκελο αποστολής, καθώς όπως αναφέρεται στο παρόν, οποιαδήποτε ζημιά του προϊόντος κατά τη μεταφορά στη διαδικασία επιστροφής, βαραίνει τον καταναλωτή.

Σε περίπτωση που το επιστρεφόμενο προϊόν αποτελεί πακέτο προσφοράς, τότε οφείλετε να επιστρέφετε το σύνολο της προσφοράς και όχι μεμονωμένους κωδικούς προϊόντων. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της διαδικτυακής μας φόρμας επικοινωνίας ή στο τηλέφωνο 211-7407421 είτε αποστέλλοντας e-mail στη διεύθυνση info@socialoutkast.gr

Γ. Επιστροφές Ελαττωματικών Προϊόντων.

Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι το προϊόν που παραγγείλατε δεν συμμορφώνεται, κατά τη στιγμή της παράδοσής του, με τους όρους της  Σύμβασης, θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως μαζί μας μέσω της διαδικτυακής μας φόρμας επικοινωνίας, περιγράφοντας λεπτομερώς το προϊόν και το ελάττωμά του, ή τηλεφωνώντας μας στο 211-7407421 είτε αποστέλλοντάς μας e-mail στη διεύθυνση info@socialoutkast.gr και θα σας δώσουμε οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειες.

Μπορείτε να επιστρέφετε το προϊόν στην έδρα της εταιρίας μας, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω. Πρέπει να επιστρέφετε το προϊόν μαζί με την απόδειξη, που παραλάβατε κατά την παράδοση του προϊόντος. Συνίσταται, σε κάθε περίπτωση, η αποστολή των προϊόντων να γίνεται σε κατάλληλη συσκευασία και όχι σε φάκελο αποστολής, καθώς όπως αναφέρεται στο παρόν, οποιαδήποτε ζημιά του προϊόντος κατά τη μεταφορά στη διαδικασία επιστροφής, βαραίνει τον καταναλωτή.

Θα εξετάσουμε προσεκτικά το επιστρεφόμενο προϊόν και θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα εάν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση (αν υφίσταται τέτοια περίπτωση). Η επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση του προϊόντος θα πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, εντός 14 ημερών από την ημέρα που θα σας επιβεβαιώσαμε μέσω e-mail ότι δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος.

Στην περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων, το ποσό που έχει καταβληθεί θα επιστρέφεται στο ακέραιο, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής και όποιων άλλων εύλογων εξόδων με τα οποία επιβαρυνθήκατε για την επιστροφή του προϊόντος. Τα νόμιμα δικαιώματά σας σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία δεν θίγονται. Σε περίπτωση που το επιστρεφόμενο προϊόν δεν πληροί τις προϋποθέσεις επιστροφής, η επιστροφή δε θα γίνεται δεκτή, το προϊόν θα επιστρέφεται στον πελάτη και τα έξοδα μεταφοράς θα βαραίνουν τον ίδιο.